Vrijwilligers zijn onmisbare kampioenen!

Zonder vrijwilligers zouden er bergen belangrijk werk blijven liggen. Vrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving en dus onmisbaar, bijvoorbeeld bij de participatie van migranten. Wekelijks zetten duizenden taalvrijwilligers zich in om anderstaligen wegwijs te maken in onze samenleving. Dit doen zij door samen de Nederlandse taal te oefenen. Taal is namelijk de sleutel tot participatie. Met name door de toestroom van vluchtelingen en grootscheepse wetswijzigingen in het inburgeringsonderwijs, wordt een groter beroep gedaan op vrijwilligersorganisaties dan ooit tevoren. Ons pleidooi: meer waardering van en ondersteuning bij het slim organiseren van vrijwillige inzet. Effectief vrijwilligerswerk is namelijk niet gratis, maar wel van onschatbare waarde.

Vrijwilligers als aanvulling op professionals
Meer dan 600.000 migranten doen op het moment door problemen met de Nederlandse taal niet voldoende mee aan onze samenleving. Een grote groep, die graag aan de slag wil, maar meestal niet genoeg heeft aan formeel taalonderwijs. Taalcoaching in combinatie met goede taallessen op school zorgen ervoor dat nieuwkomers het snelst de taal leren. Taalcoaching is een effectieve, laagdrempelige en leuke aanvulling voor de taalleerder, maar geen vervanging van professioneel onderwijs. In de praktijk loopt dit nog wel eens door elkaar heen. Door in landelijk beleid de toegevoegde waarde en rollen van vrijwilligers te benoemen, zoals bijvoorbeeld in de Wet Inburgering, wordt de samenhang duidelijker en de waardering van taalvrijwilligers zichtbaar.

Vrijwilligers vragen goede ondersteuning
Vrijwilligers hebben verschillende drijfveren om vrijwilligerswerk te gaan doen, zoals persoonlijke ontwikkeling of een sociaal netwerk opbouwen. Vrijwilligersmanagement vereist dan ook maatwerk, tijd en aandacht. Uit recent onderzoek van Motivaction blijkt dat vrijwilligers een groeiende behoefte hebben aan activiteiten die professioneel zijn georganiseerd. Dit vraagt om een goed aanbod voor vrijwilligers van persoonlijke begeleiding, uitwisselingsbijeenkomsten en trainingen, zoals bijvoorbeeld landelijk steunpunt Het Begint met Taal aanbiedt. Hier zijn middelen voor nodig: effectief vrijwilligerswerk is namelijk niet gratis.

Druk op vrijwilligerscoördinatoren groeit
Vorig jaar waren bij Het Begint met Taalnetwerk ruim 300 coördinatoren onbetaald wekelijks actief met het slim organiseren van taalcoaching. In deze sector zie je dat coördinerende taken vaak ook door vrijwilligers worden uitgevoerd. Deze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. Aan hun takenpakket wordt steeds meer toegevoegd. Denk aan kennis over wet- en regelgeving, financiering werving, profilering en innovatief werken. Het is dan ook logisch dat coördinatoren meer ondersteuning vragen van landelijke ondersteuners. Door de versterking die een landelijk steunpunt biedt in het slim inrichten van een vrijwilligersorganisatie kunnen lokale organisaties hun energie steken in het belangrijke werk (blijven) doen waar ze goed in zijn en waarvoor ze zijn opgericht.

Als samenleving kunnen we niet meer zonder de inzet van vrijwilligers. Het is belangrijk dat dit werk wordt gewaardeerd en gecontinueerd, dat vraagt om inbedding in beleid. Zorg dat vrijwilligers de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om te doen waar ze goed in zijn: onze maatschappij mooier maken. Mensen hebben immers andere mensen nodig om mee te kunnen doen.

Sylvia de Groot Heupner, directeur Het Begint met Taal
Utrecht, 10 januari 2017
Het Begint met Taal is het landelijke steunpunt voor taalcoaching aan anderstaligen. Op 161 plekken in het land zetten duizenden vrijwilligers zich wekelijks in voor 20.333 anderstaligen. Ons doel: vrijwillige taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken, overal in Nederland.

Plaats een reactie